Umowa Weles-Zarządca


Korzystanie z systemu Weles3 wymaga powierzenia nam przetwarzania danych osobowych zawartych w bazach rozliczanych nieruchomości. Aby umożliwić nam świadczenie usług wymagamy aby powierzenie spełniało 2 dodatkowe kryteria:

  • możliwość podpowierzania przez nas przetwarzania danych (z zachowaniem przez nas obowiązku informacyjnego)
  • akceptację drogi informowania Administratora Danych poprzez Zarządcę a nie bezpośrednio

Pierwszy punkt wynika z konieczności posiadania przez nas elastyczności w zakresie zawierania umów, które realizują cele przetwarzania danych. Brak zgody ogólnej na podpowierzanie stawiał by nas w szczególności w sytuacji, gdzie musielibyśmy uzyskiwać zgodę każdego z kilku tysięcy Administratorów Danych na praktycznie każdą zawieraną przez nas umowę. Taki model faktycznie zablokowałby nam możliwość działania i świadczenia usług.

Drugi punkt wynika z faktu, że w bieżącej pracy mamy zwykle kontakt z Zarządcą a nie przedstawicielami Nieruchomości. Informowanie bezpośrednie Administratora Danych oznaczałoby, że Administratora Danych informuje osoba, której on nie zna. Taka informacja mogłaby łatwo zostać zignorowana. Zachodziłoby również niebezpieczeństwo podszywania się pod nas osób w kontakcie z Administratorem Danych.

Zarządca zwykle pracuje na danych powierzonych przez Nieruchomość. W takich przypadkach do dalszego przetwarzania danych w systemie Weles3 konieczne będzie podpisanie z Nieruchomością umowy powierzenia danych także spełniającej powyższe 2 warunki oraz zaewidencjonowania faktu podpisania tych umów w systemie. Szczegóły tych umów omówione są na Umowa Zarządca-Nieruchomość.

Umowa dla swojej ważności wymaga formy pisemnej. Poniższą umowę prosimy podpisać i przesłać 2 egzemplarze na nasz adres podany w umowie. Po otrzymaniu umowy odeślemy jeden egzemplarz podpisany przez nas oraz wprowadzimy informację o otrzymaniu umowy do systemu (zniknie czerwony komunikat o braku umowy).

Udostępniane dokumenty:

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi: systemem Weles3 oraz portalem ZnajdzZarzadce.pl.